Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:13 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο