Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:9 σε αυτό το πλαίσιο