Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:15 σε αυτό το πλαίσιο