Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:13 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:13 σε αυτό το πλαίσιο