Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:11 σε αυτό το πλαίσιο