Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 5:23 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικὸς, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸς ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 5

Θέα Προσ Εφεσιουσ 5:23 σε αυτό το πλαίσιο