Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ κοινωνία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο