Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 4:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 4

Θέα Προσ Εβραιουσ 4:14 σε αυτό το πλαίσιο