Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:5 σε αυτό το πλαίσιο