Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Των Αποστολων 15:24 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Των Αποστολων 15

Θέα Πραξεισ Των Αποστολων 15:24 σε αυτό το πλαίσιο