Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 2:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 2

Θέα Πετρου Β΄ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο