Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 1:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 1

Θέα Πετρου Β΄ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο