Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 4:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε· σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 4

Θέα Πετρου Α΄ 4:7 σε αυτό το πλαίσιο