Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 4:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 4

Θέα Πετρου Α΄ 4:17 σε αυτό το πλαίσιο