Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 4:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 4

Θέα Πετρου Α΄ 4:10 σε αυτό το πλαίσιο