Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 2:22 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 2

Θέα Πετρου Α΄ 2:22 σε αυτό το πλαίσιο