Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 1:25 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 1

Θέα Πετρου Α΄ 1:25 σε αυτό το πλαίσιο