Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 1:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 1

Θέα Πετρου Α΄ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο