Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 1:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 1

Θέα Πετρου Α΄ 1:10 σε αυτό το πλαίσιο