Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 5:42 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 5

Θέα Κατα Ματθαιον 5:42 σε αυτό το πλαίσιο