Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 7:36 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν· ὅσον δὲ αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 7

Θέα Κατα Μαρκον 7:36 σε αυτό το πλαίσιο