Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 4:11 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 4

Θέα Κατα Μαρκον 4:11 σε αυτό το πλαίσιο