Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 24:27 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 24

Θέα Κατα Λουκαν 24:27 σε αυτό το πλαίσιο