Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 23:56 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 23

Θέα Κατα Λουκαν 23:56 σε αυτό το πλαίσιο