Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 14:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 14

Θέα Κατα Λουκαν 14:14 σε αυτό το πλαίσιο