Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 8:49 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 8

Θέα Κατα Ιωαννην 8:49 σε αυτό το πλαίσιο