Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. εἰρήνῃ σοί ἀσπάζονταί σε οἵ φίλοι ἀσπάζου τούς φίλους κατ’ ὄνομα

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο