Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ’ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο