Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Β΄ 1:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθόν εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Β΄ 1

Θέα Ιωαννου Β΄ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο