Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 5:10 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ, ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 5

Θέα Ιωαννου Α΄ 5:10 σε αυτό το πλαίσιο