Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 4:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ, τετελειωμένη ἐστιν ἐν ἡμῖν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 4

Θέα Ιωαννου Α΄ 4:12 σε αυτό το πλαίσιο