Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 2:29 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 2

Θέα Ιωαννου Α΄ 2:29 σε αυτό το πλαίσιο