Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:8 σε αυτό το πλαίσιο