Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:17 σε αυτό το πλαίσιο