Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

προεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων, Ἰδοὺ, ἦλθε Κύριος ἐν μυριάσιν ἁγίαις αὐτοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:14 σε αυτό το πλαίσιο