Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, Ἄξιόν ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 5

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:12 σε αυτό το πλαίσιο