Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 4:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ βρονταί καὶ φωναὶ. καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 4

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 4:5 σε αυτό το πλαίσιο