Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἔδειξέ μοι καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἀρνίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 22

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:1 σε αυτό το πλαίσιο