Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 2:19 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, καὶ τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 2

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 2:19 σε αυτό το πλαίσιο