Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 18:8 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνων αὐτήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 18

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 18:8 σε αυτό το πλαίσιο