Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 16:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμόνων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 16

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 16:14 σε αυτό το πλαίσιο