Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 13:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, ἤ τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 13

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 13:17 σε αυτό το πλαίσιο