Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 8:38 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 8

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 8:38 σε αυτό το πλαίσιο