Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 15:32 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 15

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 15:32 σε αυτό το πλαίσιο