Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:11 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 9:11 σε αυτό το πλαίσιο