Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:10 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 8:10 σε αυτό το πλαίσιο