Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:4 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 10:4 σε αυτό το πλαίσιο