Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:13 Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (NTPT)

τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλ᾽ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 1:13 σε αυτό το πλαίσιο