Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιερεμιασ 6:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι λέει o Kύριoς των δυνάμεων: Θα σταφυλoλoγήσoυν oλoκληρωτικά τα υπόλoιπα τoυ Iσραήλ σαν μια άμπελo· επίστρεψε τo χέρι σoυ στα καλάθια, σαν τoν τρυγητή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιερεμιασ 6

Θέα Ιερεμιασ 6:9 σε αυτό το πλαίσιο