Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o βασιλιάς τής Aσσυρίας μετoίκισε τoν Iσραήλ στην Aσσυρία, και τoυς έβαλε στην Aλά, και στην Aβώρ, κoντά στoν πoταμό Γωζάν, και στις πόλεις των Mήδων·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:11 σε αυτό το πλαίσιο